បុគ្គលិកស្ម័ក្រចិត្ត(ចំនួន ១០ នាក់បម្រើសការរយៈពេល ៣ខែ)

-សិក្សាស្វែងយល់អំពី ផលិតផលនិងសេលាកម្មរបស់ធនាគារ FTB -ផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយខិតប័ណ្ណរបស់ធនាគារ តាមទីសាធារណៈជាពីសេសតាមភ្នាក់ងារ Wing ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ Please click here for more detail

Undefined
Tags: 

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES 

BUY  RATE 1 USD = 4032
SELL RATE 1 USD = 4050

 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”