សេវា​កម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម


យើង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ស្រលាយ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ជាច្រើន និង​អាច​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​បាន ។​ យើង​មានមូលធន បទពិសោធន៍ ធនធាន និង​អ្នក​ជំនាញ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​កម្រៃ​ ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ និង​សុវត្ថិភាព​អតិបរមា​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង។​ ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​របស់​ យើង​មាន​:

គណនី​សន្សំ​ និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់ និង​គណនីចរន្ត
ឥណទាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ឥណទាន​វិបារូបន៍
ឥណទាន​ពាណិជ្ជកម្ម
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ និង​​សេវា​ប្ដូរ​រូបិយប័ណ្ណ
មូលប្បទានប័ត្រ​ធនាគារ / មូលប្បទានប័ត្រ​មាន​ការ​បញ្ជាក់ រូបិយាណត្តិ និង​ការ​ទូទាត់​ផ្សេងៗ
សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត
ម៉ាស៊ីន​ដក​ប្រាក់​ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM)


FTB ​អាច​ផ្ដល់​ជូន​ការ​បញ្ជាក់​លើ​របាយការណ៍​សវនកម្ម និង​​សមតុល្យ​គណនី​ទំាងអស់។

KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”