មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ និង​សេវា​ប្ដូរ​ប្រាក់


មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ
យើង​ទទួល​ទិញ​មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ដែល​ចេញផ្សាយ​ដោយ​ប្រតិបត្តិករ​បោះផ្សាយ​អន្តរជាតិ​សំខាន់ៗ ។

សេវាប្តូ រ​ប្រាក់
យើង​ផ្ដល់​ជូន​សេវា និង​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​ប្រាក់​រៀល​ទៅ​ប្រាក់ ដុល្លារ​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​ដោយ​មិន​មាន​បូក​ថ្លៃ​សេវា​បន្ថែម​ទេ។

សោហ៊ុយ


ការ​ទិញ​មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ ១%

អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់ នឹង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​រាល់​ថ្ងៃ។ លោក​អ្នក​អាច​ទៅ​រក​សាខា​ណា​មួយ​របស់ FTB សម្រាប់​អត្រា​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់ ។
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE:24-MAY-2019 

BUY  RATE 1 USD = 4053
SELL RATE 1 USD = 4073 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”