​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់


សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់ FTB ប្រើប្រាស់​ទាំង​ប្រព័ន្ធ SWIFT អន្តរជាតិ និង​បណ្តាញ​ធនាគារ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​យើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព ​ភាព​រហ័ស ភាព​ងាយស្រួល និង​ការ​ចំណាយ​ទាប​ក្នុង​ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទាំង​ក្នុង​​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស ។​  ប្រាក់​ដែល​ផ្ញើ​នឹង​អាច​បើក​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល តែមួយ ឬ​ពីរ​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​​ធ្វើការ ។ បើ​អ្នក​ មិន​ទាន់​ជា​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ FTB ទេ​នោះ ហេតុអ្វី​មិន​បើក​គណនី​មួយ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​អត្រា​កម្រៃ​ទាប​ដែល​យើង​ផ្តល់ ជូន​អ្នក​ដែល​មាន​គណនី​របស់ FTB ?

ការ​ណែនាំ​ពីរ​របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ចូល​ក្នុង​ប្រទេស​តាម​រយះ:

    JPMorgan Chase Bank

 
​បញ្ញត្តិ និង​លក្ខខណ្ឌ

យោង​តាម​បទ​បញ្ជា​របស់​ធនាគារ​កណ្តាល ធនាគារ​នឹង​សុំ​អោយ​អ្នក​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ផ្ញើ​ប្រាក់​ស្មើ ឬ​លើស​ពី USD$ ១០.000,00 ។​​
តារាងអត្រា​និង​កម្រៃ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​វ៉ិបសាយ​នេះ​ក្នុង​ទំព័រ " អត្រា និង​កម្រៃ "។
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE:23-MAR-2019 

BUY  RATE 1 USD = 4007
SELL RATE 1 USD = 4025 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”