ទំនាក់ទំនង

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES 

BUY  RATE 1 USD = 4057
SELL RATE 1 USD = 4077

 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”