ទំនាក់ទំនង

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES 

BUY  RATE 1 USD = 4025
SELL RATE 1 USD = 4043

 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”