បណ្ដាញ​ធនាគារ

យើង​មាន​បណ្ដាញ​ធនាគារ​ទំនាក់ទំនង​​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​សម្រាប់​ផ្ដល់​នូវ​សេវា​អន្តរជាតិ រហ័ស ទាន់ចិត្ត ជានិច្ច ជាទី​ទុកចិត្ត​ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ជូន​អតិថិជន។​តារាង​បញ្ជី​នៃ​បណ្ដាញ​​​ធនាគារ​ ទំនាក់ទំនង (Standrad Sttlement Instructions) ​សម្រាប់​កិច្ចប្រតិបត្តិការ​ជា​បុគ្កល​ និង​ក្រុមហ៊ុន​បាន​រៀបចំ​តាម​ឈ្មោះ​ប្រទេស​​ និង​លេខ​រៀង​នៃ​ព្យញ្ជនៈ​ ភាសា​អង់គ្លេស ដើម្បី​ផ្ដល់ ភាព​ងាយស្រួល ដល់​អ្នក :

ឈ្មោះ ប្រទេស ឈ្មោះ​ធនាគារ អាសយដ្ឋាន
លេខ SWIFT រូបបិយប័ណ្ណ
AUSTRALIA Commonwealth Bank of Australia
Sydney, NSW 2001
CTBAAU2S AUD
ENGLAND HSBC Bank PLC
Poultry St., London EC2P 2BX
MIDLGB22 GBP / USD
  Standard Chartered Bank
Clements House
27-28 Clements Lane
London EC4N 7AP
SCBLGB2L GBP
FRANCE BNP Paribas
16, Bld. des Italiens
75009 Paris
BNPAFRPP EUR
  Crédit Agricole S.A.
91-93, Bld. Pasteur
75015 Paris
AGRIFRPP EUR
  Eurobank
79-81 Bld. Haussmann
75008 Paris
EUROFRPP EUR
  Natexis Banques Populaires
45, Rue Saint Dominique
75007 Paris
CCBPFRPPPAR USD / EUR
  Société Générale
29, Bld. Haussmann
75009 Paris
SOGEFRPP EUR
GERMANY Deutsche Bank AG
60262 Frankfurt
DEUTDEFF EUR
  Dresdner Bank AG
Roßmark 14
60311 Frankfurt Am Main
DRESDEFF EUR
JAPAN Bank of Tokyo Mitsubishi
3-2 Nihonbashi
P.O. Box No. 191
Tokyo 103-8684
BOTKJPJT USD / JPY
SINGAPORE Natexis Banques Populaires
50 Raffles Place
#41 - 01 Land Tower
Singapore 048623
BFCESGSG USD
  Standard Chartered Bank
6 Battery Road
Branch 6747 7000
Singapore 049909
SCBLSGSG USD
THAILAND Bangkok Bank PLC
333 Silom Road, Bangkok 10500
BKKBTHBK USD
USA HSBC Bank USA N.A.
452, Fifth Avenue,
New York, NY 10018-2706
MRMDUS33 USD
       
  Standard Chartered Bank
1 Madison Avenue
New York, NY 10010
SCBLUS33 USD
  Wachovia Bank, N.A.
NY International Branch
11 Penn Plaza, 4th Floor
New York, NY 10001
PNBPUS3NNYC USD
VIETNAM Bank for Foreign Trade of Vietnam
198, Tran Quang Khai, Hanoi
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”