ព័ត៌មាន​ទូទៅទ្រង់ទ្រាយ​គតិយុត្តិ​ : ធនាគារ​រដ្ឋ​ចម្រុះ​ឯកជន
ដើម​ទុន​ចុះបញ្ជី: 35.750.000, 00 ដុល្លារ​អាមេរិក
អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​លើក​ដំបូង​: លេខ ១៦ ​ចុះ​​ថ្ងៃ ទី​ 0៤ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ ២០០១
វិសោធនកម្ម​លក្ខន្តិកៈ​: វិសោធនកម្ម​លក្ខន្តិកៈ​ នៅ​ធនាគារ​ជាតិ នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២​ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១០
ចុះ​បញ្ចី​ពាណិជ្ជកម្ម​សារ​ជាថ្មី: លេខ ២១៣៨​ ​ចុះថ្ងៃទី ​០៦ ខែ​​​ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”