សារ​កំហុស

  • Notice ៖ Undefined index: amount ក្នុង eval() (ជួរ 2 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: rate ក្នុង eval() (ជួរ 5 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: term ក្នុង eval() (ជួរ 8 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: amount ក្នុង eval() (ជួរ 32 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: rate ក្នុង eval() (ជួរ 35 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: term ក្នុង eval() (ជួរ 38 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: amount ក្នុង Calculator() (ជួរ 12 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: rate ក្នុង Calculator() (ជួរ 13 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។
  • Notice ៖ Undefined index: term ក្នុង Calculator() (ជួរ 14 នៃ /home/content/43/7417843/html/modules/php/php.module(74) : eval()'d code) ។

Loan Calculator

ទំហំ​ឥណទាន ៖គិត​ជា​ដុល្លារ ដោយ​មិន​ប្រើ​សញ្ញា​ក្បៀស
អត្រា​ការប្រាក់ ៖(គិត​ជា​ភាគរយ) p.a.
រយៈ​ពេល​ខ្ចី ៖គិត​ជា​ឆ្នាំ
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE:20-APR-2019 

BUY  RATE 1 USD = 4026
SELL RATE 1 USD = 4048 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”