បេសកកម្ម​​


ដើម្បី​ប្រែក្លាយ​ជា​ធនាគារ​ដ៏​ល្អ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ជំនឿ​របស់​អតិថិជន​ កម្រិត​សេវាកម្ម និង​ កម្រិត​ផលិតផល​ ។យើង​នឹង​ធើ្វ​អោយ​សម្រេច​នូវ​បេសកកម្ម​ខាង​លើ​នេះ ដោយ​ផ្ដល់​នូវ​សេវាកម្ម​ ថ្នាក់​ លេខមួយ និង​ផលិតផល​ហិរញ្ញវត្ថុ​យ៉ាង​សមរម្យ និង​ប្រកប​ដោយ​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ដោយ​មិន​ត្រឹម​តែ​បង្កើត អោយ​មាន​ឡើង​នោះ​ទេ គឺ​ធ្វើ​អោយ​មាន​តម្លៃ​ជា​អតិបរមា​សម្រាប់​អតិថិជន និង​ ភាគទុនិក​របស់​យើង។


ក្នុង​នាម​ជា​អង្គភាព​មួយ យើង​ប្រឹងប្រែង​អោយ​អស់​លទ្ធភាព​ ដើម្បី​ជោគជ័យ ភាព​ល្អ​បំផុត និង​ ប្រកបដោយ​ ស្តង់ដារ​ខ្ពស់​បំផុត​ សម្រាប់​អ្វី​ដែល​យើង​ធ្វើ​ទៅ​ដោយ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ ដែល​មាន​គុណភាព​កំពូល​បង្កើត​កន្លែង ធ្វើការ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ទិន្នផល​ខ្ពស់ ផ្តល់​បរិដ្ឋាន​រៀនសូត្រ ប្រកប​ដោយ​សុខភាព​និង​ទទួលស្គាល់ ព្រមទាំង​ផ្តល់​រង្វាន់​ដល់​បុគ្គលិក​យើង និង​កសាង​ក្រុម​កាងារ​មួយ​ ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ និង​ត្រៀមខ្លួន ដឹកនាំ​ធនាគារ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​សម័យកាល​ថ្មី ប្រកប​ដោយ​ជោគជ័យ​ ។

KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”