សេ​​​​​​វា​កម្ម​ផ្ទាល់ខ្លួន​​​​


យើង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ស្រលាយ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ជា​ច្រើន ដែល​អាច​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​បាន។ យើង​មាន មូលធន​ បទ​ពិសោធន៍​ធនធាន និង​អ្នក​ជំនាញ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​កម្រៃ​ប្រសិទ្ឋិ​ភាព និង​សុវត្ថិភាព​អតិបរមា​ដល់ អតិថិជនសបស់យើង។ ផលិតផល និង​សេវាកម្មយើងមាន:
គណនី​សន្សំ​ និងប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរណ៍ និង​សេវា​ប្តូរ​ប្រាក់
មូលប្បទានប័ត្រ​ធនាគារ/មូលប្បទានប័ត្រ​មាន​ការ​បញ្ជាក់ រូបិយាណត្តិ និង​ការ​ទូទាត់​ផ្សេងៗ

សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត
ម៉ាស៊ីន​ដក​ប្រាក់​ស្វ័យប្រវត្តិ (ATMs)
FTB CashCard.


FTB អាច​ផ្ដល់​លិខិត​បញ្ជាក់​ពី​សមតុល្យ សម្រាប់​គណនី​ប្រភេទ

KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”