ចក្ខុវិស័យ​ និង​គុណ​តម្លៃ


ដើម្បី​ប្រែក្លាយ​ជា​ធនាគារ​ដ៏​ល្អ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា និង​ទទួល​ស្គាល់​ពី​អតិថិជន​ដោយ :
​ផ្ដល់​ជូន​ភាគទុនិក នូវ​ផល​ចំណេញ​លើ​ការ​វិនិយោគ យ៉ាង​សមរម្យ និង​យូរ​អង្វែង
ជា​និយោជក​ដ៏​ល្អ​បំផុត ដោយ​ឈរ​លើ​មូលដ្ឋាន ប្រាក់​បៀវត្ស លក្ខខណ្ឌ​ការងារ និង​ឱកាស នៃ​ការ​​អភិវឌ្ឍ​ការងារ
ផ្ដល់​នូវ​តម្លៃ​ការងារ​ល្អ​ ផលិត​ផល​ដ៏​ល្អ​បំផុត សុវត្ថិភាព និង​កម្រិត​សេវាកម្ម​ខ្ពស់​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់ យើង
ចូលរួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​តាម​រយះ​ការ​អនុវត្តន៍​យុទ្ធសាស្ត្រ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 30 Mar 2020​​​  

BUY  RATE 1 USD = 4,070
SELL RATE 1 USD = 4,095 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”