អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ ($)

"អត្រាគឺសម្រាប់តែការបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះ…" អាន​បន្ថែម
ទិញ ៤.០៩១,០០ រៀល
លក់ ៤.១០១០០ រៀល

ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម

តើ កម្មវិធីមហាបុត្រ គឺជាអ្វី?

ដោយមានស្លាកសញ្ញាថា “កម្មវិធីមហាបុត្រ” ដែលជាកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា អាចដំណើរការ នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS។ អតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ កម្មវិធីមហាបុត្រ នៅពេលណាក៏បាន និងនៅកន្លែងក៏បាន។

ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័តនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះ។

/uploads/2019/06/iOS.png
/uploads/2019/06/Android.png