សេវាប្តូរប្រាក់

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា មានផ្តល់នូវសេវាប្តូរប្រាក់ ជូនអតិថិជនទាំងអស់។

អតិថិជនអាចធ្វើការ ទិញ និងលក់ ប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ តាមរយៈសាច់ប្រាក់​ ឬក៏ប្រតិបត្តិការរវាងគណនី។

អតិថិជនអាចធ្វើការ ទិញ និងលក់ អាចទិញលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងៗ ទៀតធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ តាមរយៈការផ្ទេរចូល និងផ្ទេរចេញទៅក្រៅប្រទេស។

សេវាកម្មប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារយើងខ្ញុំមានលក្ខណៈសាមញ្ញ​ និងងាយស្រួល​ ដែលអតិថិជនជាបុគ្គល និងអតិថិជនជាស្ថាប័នអាចទទួលនូវអត្រា គួរជាទីពេញចិត្ត។

 

សូមមើលអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងក្រោម៖

ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៩:៤៩ ព្រឹក

រូបិយប័ណ្ណ អត្រាទិញ អត្រាលក់
ដុល្លារ/រៀល ៤,០៩១ ៤,១០១
អឺរ៉ូ/ដុល្លារ ១,១៥៥៤ ១,១១១៤
ផោន/ដុល្លារ ១,៣៨៩៧ ១,៣៣១៥
ហ្វ្រង់ស្វីស/ដុល្លារ ១,១១៤២ ១,០៤៨៥
អូស្រ្តាលី/ដុល្លារ ០,៧៣៣៤ ០,៧០១៤
ហុងកុង/ដុល្លារ ០,១៣១២ ០,១២៥៩
កាណាដា/ដុល្លារ ០,៨១៣៩ ០,៧៧៨៨
ញូហ្សឺលែន/ដុល្លារ ០,៦៨៥៩ ០,៦៥៦៧
សាំងហ្គាពួរ/ដុល្លារ ០,៧៥៦៤ ០,៧២៧៤
បាត/ដុល្លារ ០,០៣១៣៩ ០,០២៩៩០
យ៉េន/ដុល្លារ ០,០០៨៩៦០ ០,០០៨៦១៣

សម្គាល់៖ អត្រាខាងលើគ្រាន់តែជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាខា ឬបុគ្គលិករតនាភិបាលដែលនៅជិតលោកអ្នក តាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៦២​ ១១១ (​Extension or Ext: ៨៨៧៩) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។