សហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម

ដំណឹងពិសេស! ទទួលបានសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យមជាមួយកម្ចីរហូតដល់ ៥០ម៉ឺន ដុល្លារ អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ៦,៥០% និង មិនគិតកម្រៃសេវារៀបចំឥណទាន!

ធនាគារFTBផ្តល់ជូនសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម
លក្ខណៈពិសេស

• អត្រាការប្រាក់ ចាប់ពី ៦,៥០% ក្នុង១ឆ្នាំ
• ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៥០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
• រយះពេលកម្ចីរហូតដល់៧ឆ្នាំ
• កម្រៃសេវារៀបចំឥណទានមិនគិតកម្រៃ

សិទ្ធិទទួលបាន

 • រូបវន្តបុគ្គល ឬនិតិបុគ្គលជាជនជាតិខ្មែរ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
 • ក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ

ឯកសារតម្រូវ

 • ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
 • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃទ្រព្យធានា
 • ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារ FTB

របៀបស្នើសុំ

 • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
 • • ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង    +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
  • អ៊ីម៉ែល                   customercare@ftbbank.com

 • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាFTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ ស្វែងរកសាខារបស់FTB សូមចុចទីនេះ ។