ចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយFTB ដើម្បីការរីកចម្រើនដល់អាជីពរបស់អ្នក

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១ នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ធនាគារ FTB បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ផ្អែកលើចក្ខុវិស័យ ជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានការពេញចិត្តជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារ FTB ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រធុរកិច្ចរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ និងផ្តល់ជូនគ្រប់បុគ្គលិកនូវឱកាសអាជីពការងារ ដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរ ។ ធនាគារកំពុងបន្តពង្រីកនូវវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេះធនាគារយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនូវបេក្ខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងឆន្ទៈខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារ FTB “និយោជកដ៏ប្រសើរនិងឈានមុខ” ។

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ប្រកាស បិទ សម្គាល់
លេខាធិការប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ០១ ភ្នំពេញ ២៧-មិថុនា-២២ ១៥-កក្កដា-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកា នាយកដ្ឋានជំនួយប្រតិបត្តិការ ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២២ ១៥-កក្កដា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ២០-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកសេវាឥណទានសាជីវកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាសាខា ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសាខា ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១០ ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០៥ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១១ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ESB និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១២ ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភីជាន់ខ្ពស់ ០២ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៣ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសេរគោលការណ៍ ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៤ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខាជាន់ខ្ពស់ ០២ ភ្នំពេញ-សៀមរាប ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៥ មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ ០៣ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៦ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៧ ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០២ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៨ មន្ត្រីផ្នែកគាំទ្រការទូទាត់សងប្រាក់សេវាករតាមកម្មវិធីឌីជីថល ០២ ការិយាល័យកណ្តាល ២០-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៩ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២០ មន្រ្តីផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស និងអនុវត្តគម្រោង ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២១ មន្រ្តីផ្នែកគ្រប់គ្រងការទូទាត់ និងវិវាទ ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២២ មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ០២ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៣ មន្ត្រីសេវាឥណទានសាជីវកម្ម ០២ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៤ មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ ០២ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៥ បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ២៨-មិថុនា-២២ ១៥-កក្កដា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៦ ជំនួយការផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៧ បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលឥណទាន (CBC) ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៨ បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលឥណទាន ០២ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៩ បុគ្គលិកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ០៣ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣០ បុគ្គលិកផ្នែកកម្មវិធី និងការងារសង្គម ០១ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣១ បេឡាធិការ ១០ ភ្នំពេញ-សៀមរាប នឹងក្រុងព្រះសីហនុ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣២ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខា ១៥ ភ្នំពេញ​ និងក្រុងព្រះសីហនុ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៣ មន្រ្តីឥណទាន ១៥ ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ-សាខាសៀមរាប ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៤ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការសាខា ០៣ ភ្នំពេញ ៩-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៥ បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល ០៣ ភ្នំពេញ ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៦ Volunteer, Merchant Acquisition ១៥ ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២២ ៣០-មិថុនា-២២ ដាក់ពាក្យ​