ចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយFTB ដើម្បីការរីកចម្រើនដល់អាជីពរបស់អ្នក

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១ នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ធនាគារ FTB បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ផ្អែកលើចក្ខុវិស័យ ជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានការពេញចិត្តជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារ FTB ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រធុរកិច្ចរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ និងផ្តល់ជូនគ្រប់បុគ្គលិកនូវឱកាសអាជីពការងារ ដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរ ។ ធនាគារកំពុងបន្តពង្រីកនូវវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេះធនាគារយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនូវបេក្ខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងឆន្ទៈខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារ FTB “និយោជកដ៏ប្រសើរនិងឈានមុខ” ។

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ប្រកាស បិទ សម្គាល់
នាយក-នាយិកាការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាសាខា ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសាខា ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងឥណទានសាជីវកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០៥ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភីជាន់ខ្ពស់ ០៤ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០៥ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១០ ប្រធានផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១១ ប្រធានផ្នែក សរសេរគោលការណ៍ ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១២ មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ ០៣ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៣ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខាជាន់ខ្ពស់ ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៤ មន្រ្តីផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស និងអនុវត្តគម្រោង ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៥ មន្ត្រីផ្នែកគាំទ្រការទូទាត់សងប្រាក់សេវាករតាមកម្មវិធីឌីជីថល ០២ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៦ បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៧ បុគ្គលិកផ្នែកពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសាខា ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៨ បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាល ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៩ បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការនីតិកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២០ បុគ្គលិកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ០៣ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២១ មន្រ្តីឥណទាន ៣០ ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ-សាខាសៀមរាប-កំពង់ចាម ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២២ មន្ត្រីសេវាឥណទានសាជីវកម្ម ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៣ មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៤ មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ០២ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៥ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខា ២៥ ភ្នំពេញ​ និងក្រុងព្រះសីហនុ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៦ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការសាខា ០៣ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៧ បេឡាធិការ ២៥ ភ្នំពេញ នឹងក្រុងព្រះសីហនុ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៨ បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល ០៥ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៩ បុគ្គលិកហាត់ការនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ០៥ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣០ ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ ០៣ ភ្នំពេញ ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣១ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ១០ ការិយាល័យកណ្តាល ២៩-វិច្ឆិកា-២២ ១៥-ធ្នូ-២២ ដាក់ពាក្យ​