ចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយFTB ដើម្បីការរីកចម្រើនដល់អាជីពរបស់អ្នក

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១ នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ធនាគារ FTB បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ផ្អែកលើចក្ខុវិស័យ ជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានការពេញចិត្តជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារ FTB ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រធុរកិច្ចរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ និងផ្តល់ជូនគ្រប់បុគ្គលិកនូវឱកាសអាជីពការងារ ដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរ ។ ធនាគារកំពុងបន្តពង្រីកនូវវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេះធនាគារយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនូវបេក្ខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងឆន្ទៈខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារ FTB “និយោជកដ៏ប្រសើរនិងឈានមុខ” ។

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ប្រកាស បិទ សម្គាល់
Manager, Digital Application Development Unit ០១ Phnom Penh ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាការិយាល័យគាំទ្របណ្តាញអេធីអឹម និងសាខាឌីជីថល ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកសេវាទទួលប័ណ្ណ ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកា ការិយាល័យបុគ្គលិក ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសាខា ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០៦ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ESB និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១០ ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភីជាន់ខ្ពស់ ០៣ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១១ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១២ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសេរគោលការណ៍ ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៣ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៤ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខាជាន់ខ្ពស់ ០២ ភ្នំពេញ-សៀមរាប ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៥ មន្រ្តីផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាពកម្មវិធីឌីជីថល ០១ Phnom Penh ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៦ មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់-ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន ០១ សៀមរាប ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៧ ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០៣ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៨ មន្ត្រីផ្នែកគាំទ្រការទូទាត់សងប្រាក់សេវាករតាមកម្មវិធីឌីជីថល ០២ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
១៩ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២០ មន្រ្តីផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស និងអនុវត្តគម្រោង ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២១ បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២២ បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច ០២ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៣ មន្រ្តីគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងកម្មវិធី ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៤ បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យសាខា ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៥ បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៦ បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៧ បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធទិន្នន័យធនាគារ ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៨ បុគ្គលិកផ្នែកអភិបាលប្រព័ន្ធទិន្នន័យធនាគារ ០១ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
២៩ បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៣ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣០ មន្រ្តីឥណទានសាជីវកម្ម ០៧ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣១ ភ្នាក់ងាររដ្ឋបាល ០៣ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣២ មន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងការផលិតប័ណ្ណ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ០៣ ការិយាល័យកណ្តាល ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៣ បេឡាធិការ ០៨ ភ្នំពេញ-សៀមរាប ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៤ ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខា ០៨ ភ្នំពេញ-កំពង់ចាម​ និងក្រុងព្រះសីហនុ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៥ មន្រ្តីឥណទាន ២៥ ភ្នំពេញ និង សាខាសៀមរាប ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៦ បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល ០៥ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៧ បុគ្គលិកហាត់ការនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន (សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន) ០១ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៨ អ្នកសំអាត ០២ ការិយាល័យកណ្តាល ១៤-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​
៣៩ ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ ០៣ ភ្នំពេញ ១៧-មករា-២២ ៣១-មករា-២២ ដាក់ពាក្យ​