ឱកាសការងារ

ជំនួយការផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល

Working in Human Resources Department and this role is responsible for assisting to manage, design, develop, coordinate and conduct all training programs of FTB Bank to achieve FTB’s Training Plan.

Main Duties

 • Assist to conduct training needs assessment.
 • Organize and Coordinate Training Events.
 • Develop training materials, manuals and regulations.
 • Prepare Conference and Training Rooms.
 • Maintain and manage events and schedules calendar of the training department/branches.
 • Assist in planning, implementing and evaluation of training courses and other Staff Development and Learning activities.
 • Monthly employee training record to make sure that all training activities and staff train are regular recorded and filled.
 • Build networking with resource person internally and external training companies.
 • Perform other duties as assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Business Management or related fields.
 • Fresh graduate are welcome.
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team and deal with challenges.
 • Good negotiation and internal & external relationship building.
 • Enjoy working with people and be patient, tactful, and approachable.
 • Proficiency in English and computer skills.

Download Job Announcement

ជំនួយការផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.