ឱកាសការងារ

ប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងឥណទានសាជីវកម្ម

This role is directly reported to Head, FI & Corporate Banking Department, the Corporate Relationship Manager will perform the following duties:

Main Duties

 • Lead corporate lending team to provide loans to target borrowers based on Credit Policy of the Foreign Trade Bank of Cambodia.
 • Focus on sales annual target, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Manage the quality of lending consistent with the bank’s risk appetite.
 • Build good relationship with potential customers, management and staffs, and local authorities at all levels to ensure that the bank’s lending operation going smoothly and having strong supportive from them.
 • Ensure that cross-selling activities, such as collecting deposit, transfer, and other banking product, is widely implemented during loan process.
 • Enhance key differentiation and value proposition of the bank’s corporate financing and VIP transactions to ensure customers excellence banking experience.
 • Evaluate quality of corporate officer(s) and work closely with HR to ensure that they are well-trained and having appropriate experience in loan structuring, lobbying skills, and business communication.
 • Initiate new lending-related products to ensure that corporate lending activities and other services offered to customers are effective in accordance with the approved policy and complies with applicable laws and regulations.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Management, Finance and Banking, or related field.
 • At least 5-year experience in related areas.
 • Good team member and leader with ability to build up rapport with departments and business units across the bank.
 • Result-oriented personality with motives to drive and achieve defined targets.
 • English proficiency, excellent interpersonal, writing and oral communication skills, ability to work under pressure, and excellent computer literacy, e.g., MS applications, and other computer programs.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • Good organizational skill, time management, and team building.
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.

Download Job Announcement

ប្រធានផ្នែកសេវាឥណទានសាជីវកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.