ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកឥណទាន

Main Duties

 • Learn and understand lending fundamentals and the Bank’s lending products and process
 • Assist credit officers to perform credit analysis in accordance with the Bank’s policies
 • Begin to conduct credit analysis with the support from assigned credit officers
 • Help prepare loan contract and other related documents
 • Assist to prepare irregular or ongoing credit reports
 • Work closely with both credit officer and credit administration officers
 • Join customer meeting and visit with credit officers
 • Prepare and update customers’ filing in accordance with the required checklist
 • Conduct information research on industry or sectors
 • Help promote the Bank’s products and profile
 • Complete reports and other tasks as assigned by the department

Job Requirements

 • Fresh graduate and third year or fourth-year student in Finance, Banking, Accounting, Law, or related fields
 • Good time management, organizational and communication skills
 • Self-starter and highly motivated
 • Attention to details and high degree of responsibilities
 • Ability work effectively in a team environment with credit officers and credit administration officers
 • Sound written and verbal English skills
 • Computer Skills (Ms. Word, Excel) with proficient Khmer typing skill

Download Job Announcement

Credit Trainee

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.