ឱកាសការងារ

នាយក-នាយិកានាយកដ្ឋានជំនួយប្រតិបត្តិការ

This role is responsible for managing and leading the Operation Support Department and directly reported to Chief Operating Officer.

Main Duties

 • Lead and motivate staff under the Operation Support Department in order to provide reliable and consistent support to all related functions within Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB).
 • Manage, supervise, and oversee all offices, units and functions within the Operation Support Department including clearing services, domestic remittances, network-wide cash management, reconciliation and settlement.
 • Work closely with other functions such as IT and Branch Network to improve process by automating from manual where possible.
 • Develop, update, and implement the department manual, guidelines and procedures to ensure accuracy, efficiency, and compliance.
 • Manage, supervise, and monitor cash management of all branches and provide cash transit between branches.
 • Work with related departments to ensure that cash management and movement across the network are in line with the approved process and guidelines.
 • Manage to ensure cash level is sufficiently maintained across the network, branches, and ATM network, and cash report is reconciled and produced as per the required process.
 • Immediately escalate and find solution to any issues or incidents regarding with the Operation Support Department.
 • Ensure all cash withdrawals from NBC and provide to branches on time and properly, and supervise the strong room and the daily cash transfer within the network.
 • Solve and follow-up all issues related to cash deposit/withdrawal in clearing house.
 • Build a good relationship with NBC and other banks.
 • Process outgoing fulfillment, retrieval request, chargeback and other dispute activity under CSS, Visa and other scheme dispute resolution process and rules for issuing and acquiring.
 • Verify and process all related payment and expense under Card Centre and before payment is made by banking Finance Department.
 • Perform transaction receipt debit and credit adjustment related cardholder, merchant and other upon approval.
 • Perform other tasks assigned by senior management.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Management, Finance and Banking, or related field.
 • At least 8-year banking experience with strong leadership and track record in banking operation.
 • Sound knowledge on local regulatory requirements.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • High attention to details and accuracy.
 • Practical knowledge and experience in operation, operational risk, and compliance.
 • Solid skills in planning, organizing, and problem solving.
 • Customer centric mindset in managing the operation function.

Download Job Announcement

Head of Operation Support Department Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.