ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

The primary functions of the position are to develop an understanding of the operation of the area subject to audit, to plan and design an audit program identifying key risks and controls and to conduct an audit evaluating controls, identifying weaknesses and documenting results.

Main Duties

 • Conduct operation and compliance audit at branches and business units
 • Draft internal audit report for Internal Audit Department Manager to review
 • Assist in evaluating operational efficiencies and contribute to improve overall structure and practices
 • Assist in developing audit planning and detect key weakness areas
 • Monitor and enforce compliance with banking regulation and accounting standards
 • Follow up on the progress of implementation and recommendation
 • Assist tracking all audit issues and management’s corrective action to final resolution
 • Check compliance with internal established policies, procedures and regulations
 • Assist audit team in conducting spot check
 • Perform other related duties as assigned

Job Requirements

 • Bachelor degree in Auditing, Finance, Accounting or other related fields
 • Fresh graduate are welcome.
 • Fluency of English and Khmer in both speaking and writing
 • Strong analytical skill and ability to check and diagnose problems
 • Strong organizational, interpersonal, team player and good negotiation skills
 • Computer Literacy in MS office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Willingness to travel to provinces

Download Job Announcement

Internal Audit Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.