ឱកាសការងារ

អ្នកគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណ

This role is responsible for provides accurate and efficient servicing of card payment products, and ensures internal and external questions are handled timely. Support card payment product project implementation on UAT, training, and documentation.

Main Duties

 • Leads study on CMS functionalities: explore current system, interview users, prototypes, review card scheme requirements etc, and communicate such requirements to solution vendor.
 • Manage SIT, QA, and UAT activities with vendor and project stakeholders, and offer training to stakeholders/users.
 • Ensure system compliance with industry standards and various schemes’ requirements, mandatory changes, and system maintenance.
 • Manages monitoring of system connectivity and networking to identify downtimes and resolve the issues.
 • Manages and coordinates with system vendors to resolve issues.
 • Manage card payment system issues reported by users and resolve the issues for users effectively.
 • Fulfill user’s request for information and request for investigation into any system/application problems.
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor/ Master’s degree in any IT related fields.
 • Minimum two-year experience in card payment system support with supervisory roles.
 • Knowledge and experience in database management, Ms. SQL server and Oracle.
 • Good computer literacy in other programs, e.g., MS project plan, office, spread sheet, and so on.
 • Good command in English in reading, writing, and speaking.
 • Excellent interpersonal skills.
 • Be proactive and good team work and customer service orientation skill.
 • Able to work under pressure.

Download Job Announcement

អ្នកគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណ

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.