ឱកាសការងារ

ប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

This role is responsible for providing assistances in preparing and analyzing annual budgeting, financial projection, business strategies, other relevant management and NBC financial reports and system upgrading as well as system interface implementation in both Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”) and Cambodian Accounting Standards (“CASs”) basis.

Main Duties

 • Prepare annual budget and financial projection of both CIFRSs and Cambodian Accounting Standards (“CASs”).
 • Prepare business strategies including industry performance analysis.
 • Prepare annual financial statements of both CIFRSs and CASs, Supplementary Report, Business Plan and support external auditor.
 • Prepare and analyzing monthly financial reports of both CIFRSs and CASs and other relevant CIFRS NBC Reports.
 • Assist in seeking for CIFRS system/Reporting Tool vendor as well as system implementation.
 • Assist in upgrading Core banking system and system interface between CIFRS/Reporting Tool and Core Banking System.
 • Other tasks assigned by the managements.

Job Requirements

 • Bachelor/ Master’s degree in any Accounting and Finance related fields.
 • Minimum of 3-year experience in planning and analysis and External Audit filed is a plus.
 • Knowledge in CIFRSs and SQL-Data Validation (SQL is a plus).
 • Good computer literacy in Word and Excel (Advance excel is a plus).
 • Good command in English in reading, writing, and speaking.
 • Excellent interpersonal and problem solving skills.
 • Be proactive and good team work and customer service orientation skill.
 • Able to work under pressure with tight deadline.

Download Job Announcement

ប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.