ឱកាសការងារ

ប្រធានផ្នែក សរសេរគោលការណ៍

Directly reporting to Head of Risk Management Department. This role is responsible for developing the Bank’s policies and procedures to ensure that the policies and procedures are sufficient and in place and have standard of practice.

Main Duties

 • Ensure the Bank’s policies and procedures are sufficient and in place in compliance with the law and regulations.
 • Identify any inadequacy of policies, procedures, and guidelines within the Bank and recommend for their establishment.
 • Work closely with relevant departments/branches in establishing policies, procedures, or guidelines, for the Bank’s operating environment and assess if additional external expertise is needed.
 • Review and update the policies and procedures that reflects the changing regulatory environment.
 • All updates, revisions and deletions must be recorded and easily accessible.
 • Maintain policies, procedure, guideline requires that policy writers keep accurate files.
 • Collect statistics information of the applicable Banking practices in Cambodia including common practices within the FTB or by various institutions.
 • Convent a meeting from various departments/branch to discuss over found issues or challenges that hinder the establishment of the relevant policies and procedures.
 • Evaluate the outcome whether the policies and procedures improves the operating aspect of the Bank.
 • Ensure that sufficient trainings of policies and procedures are provided to all employee.
 • Make sure employees understand the Bank’s rules and regulations.
 • Prepare quarterly report for Risk Management and Compliance Committee on analyzes of policies, procedure and guideline.
 • Perform other duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor degree or MBA in Banking & Finance or related fields.
 • At least five year of experience in developing policies and procedures with banking sector or MFIs.
 • Knowledge of Cambodian Labor Law and labor market.
 • Good organizational and time management skills.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenges.
 • Good negotiation and internal & external relationship building.
 • Enjoy working with people and be patient, tactful, and approachable.
 • Proficiency in English and computer skills.

Download Job Announcement

ប្រធានផ្នែក សរសេរគោលការណ៍

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.