ឱកាសការងារ

នាយក-នាយិកាការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

The primary function of the position is to ensure the retail products are effectively developed
and rolled out successfully.

Main Duties

 • Define product roll-out strategy, track progress against goals and personally manage execution projects
 • Liaise with cross-functional teams to successfully on-board new product offerings
 • Communicate progress across teams and levels in the organization
 • Set and meet deadlines with quality deliverables, effectively adapting and modifying new product launching plans based on changing conditions
 • Manage product lifecycle for retail banking and maintain documentation for product features and help communicate those internally and externally
 • Carry out research to determine customer needs and expectations in order to develop new products that solve problems and create value for FTB customers
 • Other tasks assigned by the management

Job Requirements

 • Bachelor degree in Business Administration or other related fields.
 • At least 5 year experience related to performance management with Bank/MFI is preferable
 • Ability to work effectively in a team and/or time-pressured environment.
 • Organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point.

Download Job Announcement

នាយក-នាយិកាការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.