ឱកាសការងារ

ប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ

This role is responsible for managing the bank’s overall marketing functions, implement, monitor and evaluate digital and social marketing campaigns and activities.

Main Duties

 • Manage and coordinate all marketing events, advertising and promotional activities for the Bank.
 • Develop, executive and maintain marketing strategies/ plans to meet agreed business objectives.
 • Develop creative design concept, and coordinate with design team to produce high-quality artworks in compliance with branding guidelines.
 • Take the lead to build FTB branding and image to the public and stakeholders.
 • Conduct market research to determine market requirements for existing and future products.
 • Study and analyze the competitors’ digital and social media campaigns to recommend the effective strategies.
 • Oversee development of advertising and marketing materials including products product brochures and other publications.
 • Prepare speeches and press releases.
 • Identify sponsorship opportunities, make recommendation, and execute agreed sponsorship activities.
 • Secure article placements and coverage of news on transactions/events
 • Develop Web Database Application on FTB’s website.
 • Design or create materials for promotion through various channels.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Marketing, Management, Finance and Banking or related field.
 • At least 4 years of experience in marketing management with Banking sector/MFI.
 • Strong leadership and project management skills with a thorough knowledge of marketing, and event management.
 • Ability and experience in market, segment analysis, development and preparation of segment marketing plans and strategies
 • Experience with electronic design tools, such as Photoshop, Illustrator, Corel Draw, and other graphics tools. Experience with designing
 • Strong understanding of media network in Cambodia
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge
 • Computer literacy and English language proficiency

Download Job Announcement

Marketing Unit Manager

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.