ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន

This role is responsible for installing, upgrading and monitoring network performance to ensure network runs smoothly and efficiently.

Main Duties

 • Daily monitor to ensure network connectivity and system availability/accessibility.
 • Design, implementation, support, monitoring and maintenance of network devices.
 • Manage and monitoring daily on Data Center Operation.
 • Supervise the Infrastructure and Systems team efficiency support to user incidents.
 • Manage internal and external maintenance ensure that equipment reside in Data Center, DR site, and all ATM, Branches offices are operating smoothly.
 • Monitoring Network performance to ensure everything runs smoothly.
 • Manage and Monitor on Network (LAN, WAN, Internet, CISCO, FortiGate…)
 • Maintenance upgrade, manage, and troubleshoot Cisco routers, data center switches and firewall
 • Daily tracking of Cacti graphs for server load, checking hardware alarms and applying preventing measures to mitigate possible problems.
 • Communicate with ISP, Vendors to support and solve problem.
 • Manage and Monitoring and network management tools like Solar Winds, Cacti, Nagios and other open source tool, etc.
 • Manage and daily check schedule backup all Routers, Switches configuration to Central backup.
 • Manage and daily monitor all connection to Branches & ATM.
 • Manage and Monitoring all switches ports, link in Head office.
 • Timely update IT asset and labelling (network device, IT asset and network cable).
 • Do other relevant tasks assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor Degree of IT or related field
 • At least two years’ experience related to the said position
 • Good knowledge and understanding of electronic banking and banking products and services
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team oriented
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.

Download Job Announcement

Network Security Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.