ឱកាសការងារ

មន្រ្តីផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាពកម្មវិធីឌីជីថល

This role is responsible for provides accurate and efficient servicing of digital products, and ensures internal and external questions are handled timely. Support digital product project implementation on UAT, training, and documentation.

Main Duties

 • Ensure that digital platform issues, incidents and enhancements are managed proactively Updateand maintain the Digital Banking Platform content (website contents, and other online forms)
 • Ability to analyze complex changes and produce clear specifications as well as other deliverablessuch as user documentation.
 • Report and evaluate customer feedback and compliance for future enhancement
 • Assist to support training on newly launch digital product
 • Conduct UAT/documentation on digital product
 • Prepare customer digital performance report to management
 • Assist to monitor on performance of digital and payment service; and take action throughreporting during underperformance
 • Other tasks assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor of Business/Banking
 • At least 1-year experience in a financial institution service industry experience
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Willingness to learn and advance within the support team environment
 • Experience with Digital Banking Products Systems
 • Good communication skills, you should be able to explain technical scenario’s to a non-technicalproduct owner
 • Able to work under pressure and upcountry.

Download Job Announcement

Officer, Digital Quality Assurance Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.