ឱកាសការងារ

លេខាធិការប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Directly reporting to CEO, this role is responsible for supporting the daily job duties as secretarial/personal assistant/administrative duties to support CEO.

Main Duties

 • Provide support and assistance to CEO in the ongoing reporting and development of reporting, management dashboard key performance indicator and operational reporting requirements.
 • Maintain executive’s agenda and assist in planning appointments, board meetings, conferences etc.
 • Handle and prioritize all outgoing or incoming correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
 • Taking minutes and summary of meetings.
 • Liaise with related stakeholders (internal and external) as required to ensure efficient delivery.
 • Assist in the coordination of strategic and operational activities within the Bank including project support, coordination, and collation of information, reporting and data analysis.
 • Support corporate communication across all channels including social media and external correspondence where needed.
 • Establish and maintain communication links/processes/systems with relevant departments in a professional manner.
 • Perform other duties consistent with the role where required and/or requested from time to time.

Job Requirements

 • Bachelor degree level qualifications in business and/or project management or a related discipline.
 • Strong organizational and time management skills, with the ability to perform and priorities multiple tasks efficiently.
 • An understanding of the project management lifecycle and ability to track and report against milestones in a professional and consultative manner.
 • Quick professionals with great time-management and multitasking abilities.
 • Ability to work with various internal and external stakeholders for optimal results.
 • Demonstrable ability to deliver work assignments/projects on time and to agreed requirements.
 • Effective written and verbal communication skills both in Khmer and English.
 • Proven track record in building and maintaining effective working relationships with a range of stakeholders.
 • Proven ability to work confidentially and productively.
 • Advanced computer skills required for Windows Office programs including Word, Excel, PowerPoint and Project, in addition to Outlook and web based applications.
 • Experience in reviewing and interpreting contracts and liaising with relevant parties to ensure deliverables are met.

Download Job Announcement

លេខាធិការប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.