ឱកាសការងារ

មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់

This role has prime responsibility for growing our loan portfolio by determining the financial need and providing solutions to our clients. The position has wide-ranging responsibilities, including building a relationship with clients, analyzing the financial data, writing loan proposals/memos, and managing our growing loan portfolios.

Main Duties

 • Develop and generate sales opportunities with both new and existing customers
 • Promote the Bank’s products and services among target customers
 • Build and maintain a relationship with new and existing customers
 • Meet and collect information from customers for loan applications
 • Work with new and existing customers to understand their businesses and determine options to support them
 • Process loan contract and other related legal documents
 • Response with customer complaints and take appropriate action to resolve them
 • Monitor and follow up to ensure a timely repayment
 • Operate in accordance with the Bank’s guidelines and policies, and in compliance with laws and regulations
 • Attend the Bank’s training program and continue self-development
 • Other duties as assigned by the Department Manager.

Job Requirements

 • MBA or Bachelor in Finance, Banking or related fields
 • Proven previous work experience as Senior Credit Officer at least 02 years.
 • Sound understanding of lending products and process
 • Abilities to read and analyze financial information and reporting
 • Strong desire to work in a team and deal with challenges
 • Good communication, problem-solving, negotiation, relationship building, and interpersonal skills
 • Good organizational and time management skills
 • Computer literacy (Microsoft Office: Word and Excel) with proficient Khmer typing skill
 • English language proficiency.

Download Job Announcement

មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.