ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ESB និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

This role is working in IT Department and ensure the whole Core banking system working smoothly

Main Duties

 • Enhance performance ESB (Enterprise Service Bus)
 • Install and configure ESB software as per requirement
 • Manage the existing Web Service/APIs and troubleshoot.
 • Design new service process flow to support with system integration or third-party system
 • Develop/deploy new Web-service and API for new business requirement
 • Work with support team to follow up issues
 • Manage the security of all Web-Services and APIs
 • Implement the backup and restoration plan for all ESB
 • Support new project as assigned by management

Job Requirements

 • Bachelor Degree in IT or related field
 • At least three-year experience in managing ESB or others System with Bank/MFI
 • Familiar with Hardware of Oracle, HP, IBM
 • Knowledge of API Management and System integration
 • Good understanding on PLSQL, ORACLE, JBOSS, FIORANO is a plus
 • A strong desire to work in a team
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ESB និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.