ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល

Assisting Manager of FX and Treasury dealing unit in trading bank’s FX and treasury products with partner FIs/customers. Assisting Unit Manager in maintaining relationship with partner FIs and customers. Also assisting Unit Manager preparing unit’s business plan and forecasted cash flow, etc., and ensure that the treasury products are sufficient and reliable to customers.

Main Duties

 • Assist manager of FX and Treasury dealing Unit to ensure that Unit’s business plan and target are achieved.
 • Maintain relationship with partner FIs and customers.
 • Work with other financial institutions for inter-bank businesses.
 • Act as focal person in FX and Treasury Dealing Unit in selling all treasury products (FX, SWAP etc.) to customers.
 • Work with subordinate in providing support to the branches on foreign exchange transactions by providing information, guidance, and negotiation support, as well as solutions to meet customer’s needs.
 • Exploring more opportunities to sell treasury products.
 • Keep monitoring foreign exchange rate in the market
 • Collect Foreign Exchange market rate and prepare documentation for setting up Foreign Exchange Rate.
 • Prepare Foreign Exchange position of the bank and report to management.
 • Survey and check daily Foreign Exchange rate in the market.
 • Assist manager of FX and Treasury Dealing Unit in developing and updating policy and procedure especially treasury products.
 • Ensure the compliancy with regulatory of foreign exchange exposure (Net Open Position) and other requirement.
 • Monitor and ensure compliance with limits, policies, procedures, and regulations.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor degree in a financial discipline or other related fields.
 • Minimum of two-year experience in treasury, finance and management field.
 • Sales skills and understanding of treasury function in the financial sector.
 • Practical knowledge of operating risk and compliance policies and procedures.
 • Ability to work effectively in a team environment with attention to detail and accuracy.
 • Good organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal).
 • Integrity and approachability and working under pressure.
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point.
 • English language proficiency is a plus.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.