ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ

This role is responsible for supporting and implementing daily transactions related to clearing check of Operation Support Department.

Main Duties

 • Attend Clearing house tasks at National Bank of Cambodia (NBC)
 • Process clearing house such as local payment, issuing Banker’s check and ensure checks encoding is properly verified and sent for collection.
 • Keep contact to branches for dishonored check and any discrepancy.
 • Assist to team to print out all local payments as per request from branches
 • Assist to team leader to control settlement account via NBC and daily clearing house.
 • Arrange the daily vouchers and bank slips in complied with the standard filing.
 • Process utilities bill payment such as EDC, Internet etc…
 • Process debit inward clearing, credit outward clearing to customer account, return checks, and Credit Fast Payment to beneficiary’s account etc….
 • Make sure all transactions processed are compliant with process and procedures.
 • Ensure all local payments order and checks, customer documentation is promptly checked prior to acceptance and process.
 • Produce daily reconciliation and assist to the stakeholders for any enquiry.
 • Assist to stakeholders and team to prepare daily, weekly, monthly and yearly.
 • Other tasks assigned by the line manager.

Job Requirements

 • Bachelor Degree in Banking or related field.
 • At least one year experiences related to the position
 • Good organizational and time management skills.
 • Excellent negotiation and internal & external relationship building
 • Strongly desire to work in a team and deal with challenge
 • English language proficiency
 • Computer literacy in Microsoft Office Word & Excel

Download Job Announcement

Staff, Clearing Check Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.