ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលឥណទាន (CBC)

This role has prime responsibility for uploading client loan data into CBC systems for both consumer and commercial. The position has wide-ranging responsibilities, including manual upload weekly/monthly, input the client information into master list, enquiry, reporting and managing all issue related to CBC enquiry and upload.

Main Duties

 • Understanding of reading CBC report both consumer and commercial.
 • CBC data enquiry.
 • Collect information of new loan disbursement from all branch CO.
 • Input information into master list for data upload weekly and monthly.
 • Managing all report which required by CBC company.
 • Solve all issue related to CBC enquiry and data upload.
 • Respond to monthly issue with suspicious account after upload.
 • Quarterly of data verification report.
 • Monthly summarize a CBC enquiry payment list.
 • Attend CBC training program and continue self-development.
 • Other duties as assigned by the line Manager.

Job Requirements

 • Bachelor in Finance, Banking or related fields.
 • Proven previous work experience as CBC data enquiry and upload manually at least 2 years.
 • Sound understanding of credit term, loan type, product type, loan cycle, loan ID, loan status, core banking ….
 • Work hard, be patient, clean work to meet the deadline responsibilities.
 • Computer literacy (Microsoft Office: Word and Excel).
 • English language proficiency.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលឥណទាន (CBC)

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.