ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងផលិតផល និងនីតិវិធី

The primary functions of the position are to develop new products, review and improve existing products to meet FTB’s strategy. The incumbent will also review and recommend better sale processes of various products and services.

Main Duties

 • Work with relevant departments to create product plans and roadmaps.
 • Assist to coordinates all areas necessary in order to bring the product into the market, and develops financial operating plans to project profit and loss of a product.
 • Assist to collect and analyze feedback from customers, stakeholders and other teams to shape requirements, features, processes and end products.
 • Assist to coordinate cross-functional teams to deliver and commercialize products per agreed schedule.
 • Produce and review product requirements documents (PRD).
 • Suggest ways to track product use and impact on end users.
 • Responsible for proposing the business strategies, product pricing and sales/marketing planning so as to increase the market share of the bank’s products.
 • Work with different departments to establish proper control measures, clear guidelines and business performance indicators.
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree in Management, Finance and Banking, or related field.
 • At least 1 year experience in related areas.
 • Strong customer service and result-oriented personality.
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team and sales environment
 • Excellent interpersonal and verbal communication skills
 • Excellent negotiation and internal & external relationship building
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

Staff, Product & Processing Management Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.