ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធស្នូលសាខា

The primary function of the position is to support branches with regards to the development and core-banking system operation.

Main Duties

  • Liaise with related stakeholders to analyze new product requirements, define key deliverables, and prepare test scripts & testing scenarios
  • Assist handle User Acceptance Testing (UAT) in order to validate and verify technical aspects of the new product, to ensure it actually works
  • Prepare testing reports highlighting key results/output information derived from the system testing, and communication to stakeholders to be aligned and make necessary adjustment if needed
  • Provide technical supports/coordination on the issues concerning the core-banking system and other related systems
  • Other tasks assigned by the management

Job Requirements

  • At least 01 year experience related to performance management with Bank/MFI is preferable
  • Ability to work effectively in a team and/or time-pressured environment.
  • Organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
  • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធស្នូលសាខា

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.