ឱកាសការងារ

មន្រ្តីផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស និងអនុវត្តគម្រោង

This role is responsible for provides accurate and efficient servicing of digital products, and ensures internal and external questions are handled timely. Support digital product project implementation on UAT, training, and documentation.

Main Duties

 • Track and monitor project progress, ensure effective implementation of new services/initiatives and perform post-implementation review after launch.
 • Troubleshoot problem reporting and communicate to appropriate team member if can’t be resolved immediately escalate status to relevant team member. Analyst the issue then forward to specific technical team for the fixed.
 • Support training on newly launch digital product.
 • Conduct UAT/documentation on digital product in both backend and frontend.
 • Prepare customer digital performance report to management.
 • Manage the general administration of the department.
 • Test alignment of business requirements with current/future state business processes and key operational controls.
 • Identify test system issues, user acceptance testing, and report findings to the Digital Banking Manager.
 • Monitor on performance of digital and payment service; and take action through reporting during underperformance
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor degree in computer science, IT or equivalent.
 • One year of experience in a financial institution and/or software support or two-year degree in business or IT plus one year of service industry experience.
 • Quick learner with innovative problem-solving abilities.
 • Willingness to learn and advance within the support team environment.
 • Experience with Digital Banking Products Systems.
 • Good communication skills, you should be able to explain technical scenario’s to a non-technical product owner.
 • Able to work under pressure and upcountry.

Download Job Announcement

Technical Support & Project Implementation Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.