ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល

To help Digital Banking Department for all functions to support in day-to-day operations and handling of project activities.

Main Duties

 • Participate in project implementation of the bank.
 • In-depth understanding of a wide variety of Digital Banking Process.
 • Modifying software to fix errors, adapt it to new hardware, improve its performance, or upgrade interfaces.
 • Produce clean, efficient code based on specifications
 • Assist to monitor on performance of digital and payment service; and take action through reporting during underperformance.
 • Help to manage the general administrative task of the department.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Fresh graduate and fourth-year student in IT or other related fields.
 • Self-starter and highly motivated
 • Able to work under pressure and upcountry.
 • Good time management, organizational and communication skill.
 • Quick learner with innovative problem-solving abilities
 • Ability to communicate in a professional manner.
 • Good of English and Khmer in both speaking and writing.
 • Strong knowledge of banking products and services.
 • Computer proficiency.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.