ឱកាសការងារ

ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី

This role is responsible for acquiring and managing the clients to grow the bank’s business. This incumbent will build a thorough understanding of each client’s financial requirements and will focus on sales, retention and building deeper relationship with VIP clients.

Main Duties

 • Meet with clients to promote and sell the Bank’s services.
 • Process new account opening.
 • Grow the business by creating effective referral networks.
 • Identify and maintain good relationship with key person and influencer internal and external.
 • Understand customer needs and cross-sale products.
 • Ensure to offer highest quality of service in the VIP premises at all the time.
 • Ensure that client requests and complaints are handled timely and accurately.
 • Ensure compliance with the bank’s policies and procedures with accurate record .
 • Work collaboratively with all relevant internal team members to offer highest service quality to customers.
 • Maintain up-to-date knowledge about company products and services.
 • Assist other where needed.

Job Requirements

 • Bachelor Degree in Banking, Management or related field.
 • Minimum of one year in Marketing and Sale with Bank/MFI is preferable
 • Strong customer service and result-oriented personality.
 • Excellent negotiation and internal and external relationship building.
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • English language proficiency, the Chinese language is a plus
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point

Download Job Announcement

ភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.