ពិធីសម្ពោធឲ្យដំណើរការ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាសាខាតាខ្មៅ