សេចក្តីជូនដំណឹង


ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំនឹងបម្រើសេវាជូនអតិថិជន ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨:០០ នាទីយប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី ។

អតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំបានតាមរយៈបណ្តាញខាងក្រោម៖

១. ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៧ ៦៦៦ ៨០៣ | ០៩៣ ៤៥៦ ៨០៥ | ០២៣ ៨៦២ ១១១

២. អុីមែល៖ customercare@ftbbank.com

៣. ឆាតតាមហ្វេសប៊ុក៖ m.me/ftbcambodia

យើងខ្ញុំសូមការយោគយល់ និងអធ្យាស្រ័យលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការបិទខ្ទប់នេះ និងសូមអរគុណចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រធនាគារយើងខ្ញុំ ។