ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានា

រយះពេលផ្តល់ឥណទាន៖ រហូតដល់ ៣៦ខែ
រូបិយប័ណ្ណ៖ ជម្រើសគណនីជា ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
ទំហំឥណទាន៖ ផ្តល់ជូនចាប់ពី ២.០០០.០០០​រៀល ររហូតដល់ ៨០.០០០.០០០រៀល

 

សិទ្ធិទទួលបាន៖

  • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ
  • មានអាយុចាប់ពី​ ​២១ដល់ ៥៥ឆ្នាំ
  • មានគណនីប្រាក់បៀវត្សជាមួយធនាគារ FTB

ឯកសារយោង៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច​របស់អ្នកខ្ចី​ និងអ្នកចូលរួមខ្ចី
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗទៀតដូចជា កិច្ចសន្យាការងារ កិច្ចសន្យាជួល
  • ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារ​ FTB