រីករាយជាមួយការទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ FTB Visa កាតបច្ចេកវិទ្យា contactless នៅរាល់ការចំណាយ1០ដុល្លារឡើងទៅនៅ Lucky Group

រីករាយជាមួយការទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ FTB Visa កាតបច្ចេកវិទ្យា contactless នៅរាល់ការចំណាយ1០ដុល្លារឡើងទៅនៅ Lucky Group

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ សីហា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ។
 • ដើម្បីប្តូរយកប័ណ្ណសាច់ប្រាក់៖អតិថិជនត្រូវទូទាត់ជាមួយ FTB Visaកាតតាមរយះបច្ចេកវិទ្យា contactless ចាប់ពី១០ដុល្លារឡើងទៅក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយនៅតាមបណ្តាផ្សារទំនើប Lucky Supermarket, Lucky Premium Store, Lucky Express The Guardian ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់១ដុល្លារ
 • អតិថិជនម្នាក់ៗអាចប្តូរយកប័ណ្ណសាច់ប្រាក់បានរហូតដល់៣សន្លឹកសម្រាប់ FTB Visa កាតមួយក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិញទំនិញលើកក្រោយនៅពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visa កាតតាមរយះបច្ចេកវិទ្យា contactless តែប៉ុណ្ណោះ(មិនមានការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលទិញទំនិញលើកក្រោយ)
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០២១
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់បានទេ
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនគឺមានចំនួនកំណត់អ្នកមកមុនទទួលបានមុនឬការផ្តល់ជូននឹងបន្តរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អស់ពីស្តុក
 • ក្រុមហ៊ុន Visa និង ក្រុមហ៊ុន DFI Lucky Private Limited សូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
 • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ DFI Lucky Private Limited នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ

ផ្សារដែលចូលរួមកម្មវិធីពិសេសនេះរួមមាន៖

 • Lucky Supermarket
 • Lucky Premium
 • Lucky Express
 • Guardian
 • ទីតាំងនិងសាខាដែលចូលរួមកម្មវិធីពិសេសនេះមានរាយបញ្ជីដូចនៅតារាងខាងក្រោយ៖

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 នៅពេលទិញទំនិញលើកក្រោយ

 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិញទំនិញលើកក្រោយនៅពេលទូទាត់ជាមួយ FTB Visaកាតតាមរយះបច្ចេកវិទ្យា contactless តែប៉ុណ្ណោះនៅផ្សារទំនើប Lucky Supermarket, Lucky Premium Store, Lucky Express The Guardian
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់២សន្លឹកក្នុងមួយលើកស
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០២១
 • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់បានទេ
 • ក្រុមហ៊ុន Visa និង ក្រុមហ៊ុន DFI Lucky Private Limited សូមរក្សារសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
No. Lucky Supermarket Address
1 Lucky Supermarket Sorya Ground floor of shopping center Soriya, Corner street 67 and 142, Sangkat Phsar Thom tmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
2 Lucky Supermarket Ratana Plaza First floor, Phum Chong Tnol khang kert, Russian Blvd, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
3 Lucky Supermarket Rose Garden Rose Garden #252, First Floor, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
4 Lucky Supermarket Steung Mean Chey Lot #3261, Trea Village, Sangkat Steung Meanchey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
5 Lucky Supermarket Takmao Lot #2197C1, Street 201 Corner 108, Phum Tmey, Sangkat Takhmao, Takhmao City, Kandal Province.
6 Lucky Supermarket Toul Kork #A01.A03 TK Avenue, Street no 516 corner 313, Sangkat Beongkok1, Khan Toulkok, Phnom Penh
7 Lucky Supermarket Chhouk Meas Lot AB, Building #643, Street 2011, Phum Kok kleang, Sangkat Phnom Penh Tmey, Khan Sensok, Phnom Penh.
8 Lucky Supermarket Sen Sok Zone4, Building #121-126, Street 1986, Sangkat PhnomPenh Tmey, Khan Sensok, Phnom Penh.
9 Lucky Supermarket Midtown Zone1 of Midtown Community Mall, Corner street 2004 and Street 13B, Phum Trapeang Chhouk, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
10 Lucky Supermarket Olympia GF-23, Olympia City building No.S1-23E2, Street Preah Monireth (217), Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara,Phnom Penh.
11 Lucky Supermarket Chroy Changva Land #D-1 0548, National road 6A, Phum 3, Sangkat Chroy Chongvar, Khan Chroy Chongvar, Phnom Penh
12 Lucky Supermarket Chak Angre Khroam Old cotton wool warehouse, National Road 02, Sangkat Chak Ang Re Krom, Khan Meanchey, Phnom Penh.
13 Lucky Supermarket FB Plaza FB Plaza Store No T001, Ground floor, Street No 62, Phum Tuol Kork, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.
14 Lucky Supermarket City Mall City Mall building, Preah Monireth street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
15 Lucky Supermarekt Siem Reap Lucky Mall Siem Reap Lot #AII1145-46, Sivatha Blvd, Mondol 2 Village, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap province.
16 Lucky Lucky Supermarket Battambang #110, Group 09, Street no 5, Phum Prek Mohatep, Sangkat Svaypor, Krong Battambang, Battambang province.
No. Lucky Premium Address
1 Lucky Premium Exchange Square building #19 & 20, Phum 02, Street 106, Sangkat Wat phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
2 Lucky Premium Sihanouk #L1-01 Ground floor, Building #160, Preah sihanouk blvd, Sangkat Beong kengkong1, Khan Beong kengkong, Phnom Penh.
No. Lucky Express Address
1 Lucky Express Toul Tom Poung #190ABC, Corner street 155 and 460, Sangkat Toultompung1, Khan Chomkamorn, Phnom Penh.
2 Lucky Express Polaris F&B Lot #SL7, SL8, SL9, SL10, Ground floor, National road no1, Phum Beong Chuk, Sangkat Nerout, Khan Chbar Ompov, Phnom Penh.
3 Lucky Express Peng Hout The Star Natural Gym Gym building in Peng Huot the star natural, Street no 371 (Tomnob tmey), Sangkat Chakangrae Ler, Khan Mean Chey, Phnom Penh
4 Lucky Express PH Mong Rithy Ground floor of gym building in Peng Huot the star quarteria, along of Okhna Mong Rithy road, khan Sensok, Phnom Pen.
5 Lucky Express Boeung Trabek #04A, Corner street 432 and 95, Sangkat beong trabek, khan chamkarmon, Phnom Penh.
6 Lucky Express Chamkadong Rongchak keo Street, Phum Sambour, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh.
7 Lucky Express Russey Keo Lot #C, National road 5, Phum Mittapheap, Sangkat Russey keo, Khan Russey keo, Phnom Penh.
8 Lucky Express Prek Russey L #443, National road no 2, Group 10, Sangkat Ta Khmao, Krong Ta khmao, Kandal Province.
9 Lucky Express Phumvaraman Lot #B1+B1, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Tmey, Khan Sensok, Phnom Penh.
10 Lucky Express Steang Mean Chhey II (271) #320-322, Street 271, Village 5, Sangkat Steong meanchey2, Khan Mean chey, Phnom Penh.
11 Lucky Express Veng Sreng #3448, Street Veng Sreng, Phum Chreykang, Sangkat Chaom Chaov, Khan Pursenchey, Phnom Penh .
12 Lucky Express Season Residence Season building no 109-135, Village 4, Street no 144, Psar Kandal 2 District, DaunPenh Commune, 120206 Phnom Penh
13 Lucky Express Boeung Keng Kang 3 #155 E0, Street 143 corner 368, Sangkat Beong Keng Kong 3, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia
14 Lucky Express One Park Unit No.G01, G01A, G02, G03, C01 and C01A, Street R8, village 1, Sangkat Srah Chok, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
15 Lucky Express Beung Snor Food Village Food Village Beong snor food village, national road no1, Phum Boeng Chhuk, Sangkat Nirot, Khan Meanchey, Phnom Penh
16 Lucky Express Chaom Chao I #20, national road 04, Phum Angkeo, Sangkat Chaom Chao, Khan Pursenchey, Phnom Penh, Cambodia.
17 Lucky Express Prek Leab National Road 6
18 Lukcy Express Kamboul #82, national road 4, Phum Phsar Kamboul, Sangkat Kamboul Khan Kamboul (previously Posenchey District Phnom Penh, 18305
19 Lucky Express Orkide # Club House Building-Orkide Villa the Royal Street 2004, Phum Orkide, S/K Ou Baek Kám Khan Sen Sok, Phnom Penh, Penh 12102
19 Lucky Express Chamo Chao 3 No. 517, National Road 3, Sangkat Chomchao 3 Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh, 12405
No. Guardian Address
1 Guardian Toul Kork TK Avenue #80, Street 516 corner Street 313, Sang Kat Beung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh
2 Guardian City Mall Monyreth Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Markara, Phnom Penh.
3 Guardian Ratana Plaza Russain Blvd, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
4 Guardian Sorya Sangkat PhsaThmey I, Khan Doeun Penh, Phnom Penh
5 Guardian Exchange Square Exchange Street 51-61 and 102-106 Sangkat Wat phnom, Kan Daun Penh
6 Guardian Boeung Keng Kang 1 No.134, Pasteur Street (51), Sangkat Boeung Keng Kang 1, Chamkamon district, Phnom Penh.
7 Guardian Toul Tom Poung #186B, St 155, Sangkat Toul Tumpoung, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
8 Guardian Chhouk Meas #643, Street 2011, Phum Kouk Khleang
9 Guardian Polaris F&B Bolaris F&B (SL7, SL8, SL9, SL10), National Road 01, Boeung Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh,
10 Guardian Olympia GF-23 The Olympia City, Building No.S1-23 E2, Monireth Blvd (217), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
11 Guardian Chak Angre Khroam Road 2, Sangkat Chak Angre Khroam, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
12 LGuardian Russey Keo #C, National road 5, Phum Mittapheap, Sangkat Russey keo, Khan Russey keo, Phnom Penh.
13 Guardian Sen Sok Zone4 Building #121-126, Street 1986, Sangkat PhnomPenh Tmey, Khan Sensok, Phnom Penh
14 Guardian Midtown Zone1 of Midtown Community Mall, Corner street 2004 and Street 13B, Phum Trapeang Chhouk, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
15 Guardian Chamkadong Rongchak keo Street, Phum Sambour, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh
16 Guardian Pop Up Store #L1-01 first floor, Building #160, Preah sihanouk blvd, Sangkat Beong kengkong1, Khan Beong kengkong, Phnom Penh