រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់បន្ទប់សណ្ឋាគារ និងស្កាយបារ ៥% សម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 	១០% សម្រាប់បន្ទប់សណ្ឋាគារ និងស្កាយបារ 	៥% សម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកសណ្ឋាគារដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និងសណ្ឋាគារ LBN គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងសណ្ឋាគារ LBN និងស្កាយបាររក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
សណ្ឋាគារ LBN និងស្កាយបារ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិទី១១ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០៧១ ៣៣៨ ៨៩៧៤ ឬ ០៧១ ៣៣៨ ៨៩៧៥

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ សណ្ឋាគារ ២៤ម៉ោង
                           ស្កាយបារ ពីម៉ោង ៤:០០ រសៀល ដល់ម៉ោង ១២:00 យប់