ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី $២០

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី $២០

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

វ៉េបសាយៈ https://khmum.com

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា FTBទាំងអស់ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB ជាមួយនិងការចំណាយចាប់ពី ២០ដុល្លារអាមេរិក នៅលើវ៉េបសាយ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់ Khmum eShop ។
  • FTB, VISA និង Khmum eShop សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។