ទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 ទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Contactless Card នៅហាង Amazon

ទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 ទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Contactless Card នៅហាង Amazon

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ម្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឬរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ FTB Visa កាតចាប់ពី៦ដុល្លារឡើងទៅក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយ និងទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មានតម្លៃ $1 នៅហាង Amazon
  • កម្មវិធីនេះអនុវត្តបាននៅ ៦៥សាខា ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនគឺមានចំនួនកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន ឬការផ្តល់ជូននឹងបន្តរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អស់ពីស្តុក
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនៅសាខាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ
  • ហាងកាហ្វេ Amazon នឹងមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ ឬខូចខាតប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ និងមិនចេញសន្លឹកប័ណ្ណថ្មីឲ្យឡើយ
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Amazon សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
ល.រ សាខាភ្នំពេញ
AMAZON BEONGKENGKONG (PP)
AMAZON HEAD OFFICE (PP)
AMAZON NEAK VORN (PP)
AMAZON PREK PHNOV (PP)
AMAZON VIMEAN EKAREACH (PP)
AMAZON PREY KEI (PP)
AMAZON CHBAR AMPOV (PP)
AMAZON PHSAR TOUCH (PP)
CAFE AMAZON SIEM REAP
១០ CAFE AMAZON C7 (PP)
១១ CAFE AMAZON CCV1 (PP)
១២ CAFE AMAZON MONG RITHY (PP)
១៣ AMAZON TTP 155 (PP)
១៤ CAFE AMAZON SVAY PAK (PP)
១៥ CAFE AMAZON PHUM MOL (PP)
១៦ AMAZON PHNOM PENH TMEY (PP)
១៧ AMAZON AEON2 IN STATION (PP)
១៨ AMAZON BAK TOUK (PP)
១៩ AMAZON CHBAR AMPOV SAL (PP)
២០ AMAZON OLYMPIC (PP)
២១ CAFE AMAZON OCIC (PP)
២២ CAFE AMAZON WAT PHNOM (PP)
២៣ CAFE AMAZON PASTEUR (PP)
២៤ AMAZON KALAMAT (PP)
២៥ AMAZON POLICE STATION (PP)
២៦ CAFE AMAZON CHOM CHAO (PP)
២៧ CAFE AMAZON DE STADIUM (PP)
២៨ CAFE AMAZON ORUSEY (PP)
២៩ CAFE AMAZON BEUNG KOK (PP)
៣០ AMAZON CHAK AONGRE KROM (PP)
៣១ CAFE AMAZON CAMKO CITY (PP)
៣២ CAFE AMAZON PREK ENG (PP)
៣៣ CAFE AMAZON KBAL DOMREY (PP)
៣៤ CAFE AMAZON 360 (PP)
៣៥ CAFE AMAZON SOVANNA (PP)
៣៦ CAFE AMAZON KAPAL (PP)
៣៧ AMAZON KAMPUCHEA KROM (PP)
៣៨ CAFE AMAZON ROAD TIGER (PP)
៣៩ CAFE AMAZON TTP MARKET (PP)
៤០ CAFE AMAZON PRESIDENT (PP)
៤១ AMAZON WIN WIN BLVD (PP)
៤២ AMAZON CHEAR SOPHARA (PP)
ល.រ សាខាខេត្តសៀមរាប
AMAZON SIEM REAP
AMAZON SEANG NAM (SR)
CAFE AMAZON HERITAGE SR
AMAZON DOM DEK2 (PP)
CAFE AMAZON HERITAGE SR
ល.រ សាខាក្រុងព្រះសីហនុ
CAFE AMAZON CT (SHV)
AMAZON FURI MALL SHV
CAFE AMAZON OTRES (SHV)
CAFE AMAZON REAM (SHV)
ល.រ សាខាខេត្តកំពង់ចាម
AMAZON PHDAO CHUM (KPC)
AMAZON KAMPONG CHAM
AMAZON TONLE AOM (KPC)
CAFE AMAZON NEW SKUN (KPC)
ល.រ សាខាផ្សេងៗ
AMAZON POIPET OUT CITY2 (BMC) BANTEAY MEANCHEY
AMAZON KOMPONG CHHNANG KAMPONG CHHNANG
AMAZON PICH NIL (KPS) KAMPONG SPEU
AMAZON KHSACH KANDAL KANDAL
CAFE AMAZON TA KMAO (KD) KANDAL
AMAZON CAFE PREK TAMEAK (KD) KANDAL
CAFE AMAZON STG STEUNG TRENG
AMAZON TAKEO TAKE
CAFE AMAZON KRUNG SOUNG (TBK) TBOUNG KHMUM
១០ AMAZON SOUNG IN STATION (TBK) TBOUNG KHMUM