ទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 ទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Contactless Card នៅម៉ាត Jiffy

ទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ $1 ទូទាត់ជាមួយ FTB Visa Contactless Card នៅម៉ាត Jiffy

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ កុម្ភ: ២០២២ រហូតដល់ម្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឬរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់អស់ពីស្តុក

បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB តែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ FTB Visa កាតចាប់ពី៦ដុល្លារឡើងទៅក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយ និងទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មានតម្លៃ $1 នៅគ្រប់ម៉ាត Jiffy
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនគឺមានចំនួនកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន ឬការផ្តល់ជូននឹងបន្តរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អស់ពីស្តុក
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនៅសាខាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ
  • ម៉ាត Jiffy នឹងមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ ឬខូចខាតប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ និងមិនចេញសន្លឹកប័ណ្ណថ្មីឲ្យឡើយ
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Jiffy សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន