ទទួលបានឥណទាន $១ រៀងរាល់ការចំណាយ $១០ និងទទួលបានរង្វាន់ទ្វេដងពីMuuve នូវរាល់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB

ទទួលបានឥណទាន $១ រៀងរាល់ការចំណាយ $១០ និងទទួលបានរង្វាន់ទ្វេដងពីMuuve នូវរាល់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា FTBទាំងអស់ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB ជាមួយនិងការចំណាយអប្បបរិមា ១០ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី Muuve Mobile App ។
  • ទឹកប្រាក់ចំនួន ១ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Muuve Wallet ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • ទឹកប្រាក់ចំនួន ១ដុល្លារអាមេរិកមានសុពលភាពរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Muuve Wallet របស់លោកអ្នក ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមានចំនួនកំណត់ត្រឹមតែ ៤.០០០ ប៉ុណ្ណោះ ដោយឈរលើគោលការណ៍មកមុន បានមុន ។
  • FTB, VISA និង Muuve សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។