កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនូវសេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ចកម្ម និងសេវាផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករ

កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនូវសេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ចកម្ម និងសេវាផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករ

បើកគណនីចរន្ត និងចាប់ផ្តើមផ្ទេរប្រាក់ចូលជាមួយធនាគារ FTB ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាពិសេសខាងក្រោម:

មិនគិតកម្រៃសេវាចំពោះ

សេវាលិខិតឥណទាននាំចេញ

  • សេវា Advising លិខិតឥណទាននាំចេញ
  • ការទូទាត់លិខិតឥណទាននាំចេញ

សេវាទូទាត់លើឯកសារនាំចេញ

  • កម្រៃពិនិត្យឯកសារនាំចេញ
  • កម្រៃទូទាត់លើឯកសារនាំចេញ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលដែលទទួលបានពីការនាំចេញស្រូវអង្ករ

កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២